Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. U bent verplicht om dit binnen de wettelijke termijn na constatering van het gebrek bij ons te melden. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

U heeft minimaal 12 maanden fabrieksgarantie op alle producten die wij verkopen. Maar de meeste merken bieden een langere garantietermijn aan. De lengte van de garantieperiode kan daarom per product variëren. Deze kan variëren van 1 tot wel 5 jaar. Bij SmartVerlichting zijn we trots op het feit dat we topmerken aanbieden waarbij je verzekerd bent dat het goed werkt!

Wanneer u bij ons bestelt, is de garantie van SmartVerlichting automatisch bij de prijs inbegrepen. Daarnaast verzekeren we je dat de producten uit ons assortiment voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.

De garantie dekt zowel verborgen gebreken als technische gebreken van het product die zijn opgetreden vóór levering. Na levering dienen de producten onder normale omstandigheden gebruikt te worden. Verder zijn er een aantal andere voorwaarden omtrent het gebruik van de producten:

 • U dient het product te gebruiken zoals geadviseerd wordt op onze website, het doosje en de handleiding.
 • Voor LED producten dient de omgevingstemperatuur tussen de -20°C en +30°C te zijn.
 • Voor LED TL buizen en alle overige buizen dient de omgevingstemperatuur tussen de -30°C en +45°C te zijn.
 • De luchtvochtigheid dient onder de 80% te zijn.
 • Er dient 10mm ruimte te zijn rondom de lamp / het armatuur.
 • Het product mag maximaal 50.000 keer aan en uit geschakeld worden.
 • Het voltage mag niet meer dan 10% afwijken van 230V.


Als een product, defect, fout of incompleet is, dan heeft u het recht om een vervangend product, reparatie of terugbetaling van de betaalde hoeveelheid aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op en houdt uw factuur- of ordernummer bij de hand. Denk er bijvoorbeeld aan om foto’s van het defecte product bij te voegen met een beschrijving van het probleem en de gewenste oplossing indien u een email stuurt.

Suggesties

Wij hechten veel waarde aan tevreden klanten. Het is mogelijk dat u ondanks onze inzet niet tevreden bent over de service die u heeft gekregen. Vanzelfsprekend horen wij dat graag van u, zodat wij er alles aan kunnen doen om u alsnog tevreden te stellen. Heeft u suggesties waarmee wij u beter van dienst kunnen zijn, laat het ons weten. Wij hechten veel waarde aan uw inbreng.

Klachtenregeling

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot SmartVerlichting.com. U kunt uw klacht richten tot de afdeling Klachtenservice via het contact formulier. U krijgt altijd binnen 1 werkdag antwoord over uw klacht. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de Algemene Voorwaarden.

Garantie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

SmartVerlichting.com garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld , en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 • De garantietermijn van SmartVerlichting.com komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
 • Op de Paulmann producten geldt een standaard garantietermijn van 5 jaar.
 • De garantietermijn vangt aan vanaf de dag na de operationele levering van het product.
 • De garantie is niet van toepassing op o.a. verkeerde  ingebruikname, niet juist hanteren gebruiksvoorschriften, de door derde geleverde diensten, aansluitingen of andere voorzieningen.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).


De garantie geldt niet indien:

 • de afnemer in gebreke is.
 • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd/ bewerkt of door derden heeft laten repareren/ bewerken.
 • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de (gebruiks)aanwijzingen en/of op de verpakking zijn aangegeven.
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard en/of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending), deze constateringen onmiddellijk schriftelijk te melden aan SmartVerlichting.com.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan SmartVerlichting.com schriftelijk te worden gemeld.
 • Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 • Ingebruikname na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • SmartVerlichting.com is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten/zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer noch voor eventuele adviezen ter attentie van het gebruik of de toepassing van de producten/zaken.
 • SmartVerlichting.com is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie SmartVerlichting.com zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient.
 • SmartVerlichting.com is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de afnemer of derden. Indien materialen voor de dienst worden geleverd door de afnemer dan wel door of namens haar het gebruik van bepaalde materialen of zaken wordt bedongen, is SmartVerlichting.com niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen of zaken ontstaan noch voor de daaruit voortvloeiende schade.
 • SmartVerlichting.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • De afnemer vrijwaart SmartVerlichting.com en medewerkers van SmartVerlichting.com voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door SmartVerlichting.com geleverde apparatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur of andere materialen.